+48 603 715 382   |   rezerwacja@grandstasinda.pl
           

Vouchery / karty podarunkowe

Chcesz uczcić wyjątkową okazję, szukasz pomysłu na niepowtarzalny prezent? Podaruj swoim bliskim odrobinę luskusu i relaksu.

 

Opcje zakupu vouchera:

1) voucher na dowolną kwotę / bon kwotowy

2) voucher na określoną liczbę noclegów

 

Celem zakupu vouchera prosimy o kontakt e-mailowy.

 

Uwaga! Najbliższy dostępny weekend - 1.11.2024r. Prosimy wziąć to pod uwagę przy zakupie vouchera iż realizacja będzie możliwa jedynie w tygodniu (niedziela-piątek). Vouchery nie obowiązują także w okresie ferii zimowych. Zakup vouchera nie gwarantuje dostępności dowolnego terminu.
REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

1. Ośrodek zobowiązuje się do wydania vouchera niezależnie od rodzaju (in blanco, imienny), wraz ze wskazaniem jego numeru, rodzaju i wartości nominalnej oraz daty ważności, Nabywcy Vouchera (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej).
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w ośrodku Grand Stasinda, na wykonanie usługi dostępnej w ośrodku Grand Stasinda.
4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
5. Płatność Voucherem musi być zrealizowana jednorazowo.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
7. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Ośrodka z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
8. Ważność Vouchera jest wyraźnie określona w treści Vouchera.
9. W przypadku przerobienia, podrobienia, uszkodzenia lub zniszczenia, Voucher traci swoją ważność i nie podlega wymianie na inny.
10. Jeśli Nabywca nie będzie wykorzystywał osobiście Vouchera, to może wskazać Użytkownika, czyli osobę która będzie wykorzystywać Voucher.
11. Vouchery nie mogą podlegać dalszemu obrotowi do osób lub instytucji trzecich w szczególności odsprzedaży, zamianie i wymianie czy darowiźnie. W przypadku stwierdzenia przez ośrodek Grand Stasinda  nieprawidłowości w tym przedmiocie, Ośrodek daje sobie prawo do unieważnienie przedmiotowego Vouchera bez prawa do rekompensaty.
12. Ośrodek daje sobie prawo zmiany uzgodnionego terminu wykonania usługi bez podania jej przyczyny. W takim przypadku ważność terminu realizacji Vouchera jest przedłużana do nowo uzgodnionego terminu zgodnie z korespondencją mailową.
13. W treści Vouchera mogą być zawarte dodatkowe zasady korzystania z Vouchera nie wymienione w niniejszym regulaminie.
14. Vouchery nie uprawniają do pierwszeństwa w zakresie usług, na które opiewa Voucher i będą realizowane jedynie w przypadku dostępności usług w uzgodnionym terminie.


Zasady korzystania z Vouchera

1.Użytkownik wybiera usługę w Ośrodku Grand Stasinda oraz określa z wyprzedzeniem czasowym termin wykonania usługi. Wszelkie rezerwacje przyjmowane są w recepcji ośrodka Grand Stasinda
Osobiście
Telefonicznie – +48 603 715 382
E-mailowo – rezerwacja@grandstasinda.pl
2.Voucher nie może być łączony z innymi promocjami i zniżkami oraz z innymi Voucherami proponowanymi przez Ośrodek Grand Stasinda.
3.Przed wykonaniem usługi, Użytkownik przedstawia w recepcji ośrodka Grand Stasinda Voucher uprawniający go do otrzymania usługi
4.Grand Stasinda przyjmuje do realizacji Vouchery jedynie gdy są one nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem (wartość Vouchera lub nazwa pakietu, numer seryjny, data ważności, pieczęć Wydawcy, podpis Wydawcy).
5.Voucher nie może być okazany na ekranie telefonu. Przyjmujemy tylko papierową wersję voucheru przy rozliczaniu pobytu.
6.Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy wartości między nominalną wartością Vouchera, a rzeczywistą wartością otrzymanej usługi, gdy wartość otrzymanej usługi jest niższa niż wartość nominalna
7.Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość otrzymanej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego
8.Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną usługę. Voucher może zostać wykorzystany jeden raz.
ośrodek Grand Stasinda ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
9.Upłynął termin ważności Vouchera
10.Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na VoucherzePostanowienia końcowe

1.Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2.Nabywca/Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3.Voucher jest papierową formą bonu
4.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod aktualnym adresem. oraz w recepcji ośrodka Grand Stasinda. Ośrodek ma obowiązek pokazania i zapoznania Nabywcy/Użytkownika Regulaminu na każde jego żądanie.
5.Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez ośrodek, po udostępnieniu zmienionego 6.Regulaminu do wglądu w ośrodku Grand Stasinda oraz na stronie internetowej ośrodka Grand Stasinda
7.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2021