+48 603 715 382   |   rezerwacja@grandstasinda.pl
           


REGULAMIN OŚRODKA GRAND STASINDA w Bukowinie Tatrzańskiej

§1

Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00 kończy o godzinie 11.00


§2

Gość naszego ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§3

Opłaty za zakwaterowanie w ośrodku  oraz wyżywienie określa „ Cennik” znajdujący się na stronie www.grandstasinda.pl

§4

W przypadku wcześniejszej rezerwacji (telefonicznie lub drogą e-mailową) stosuje się uprzednią wpłatę zadatku. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji.

W przypadku anulowania lub zmiany daty rezerwacji w czasie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem, możliwość wykorzystania zadatku w terminie 12 miesięcy przepada, zadatek jest bezzwrotny.
Niepojawienie się Gościa w ośrodku Grand Stasinda do godziny 10:00 rano dnia następnego (w dniu następującym po zadeklarowanym w rezerwacji terminie rozpoczęcia pobytu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Recepcji (dla rezerwacji gwarantowanych zadatkiem). W takiej sytuacji wpłacony zadatek stanowi koszt rezygnacji z rezerwacji i nie podlega zwrotowi.


Skrócenie pobytu lub niewykorzystanie którejkolwiek z usług nie zmniejsza wartości oferty. Brak jest możliwości wyceny pojedynczych usług. Również niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za zamówione usługi.


§5

Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu.

§6

Goście ośrodka zobowiązani są dokonać zameldowania niezwłocznie po przyjeździe w recepcji ośrodka. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.


§7

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Ośrodka.

§8

W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.

§9

Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 20.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Recepcji.

§10

Gość naszego ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostana obciążeni kosztami naprawy. Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach tj.:szaf, łóżek, biurek itp.

§11

Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

 

§12

 

W ośrodku mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Ośrodek w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt  powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski
stróżujący, Owczarek kaukaski. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem i okazaniem w momencie zakwaterowania jego
książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami (szczególnie przeciwko wściekliźnie). Dbając o bezpieczeństwo wszystkich Gości hotelu, zwierzę przebywając poza pokojem musi posiadać smycz, obrożę, kaganiec, ewentualnie klatkę -w zależności od gatunku zwierzęcia

 

§13

W przypadku zagubienia lub zniszczenia (złamania) karty do pokoju Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 PLN.

§14

W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Pokoje są sprzątane bezpłatnie na życzenie Gości.

§15

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.


§16

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Ośrodkowi natychmiastową reakcję. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń w jego obecności lub podczas nieobecności Gościa tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Ośrodek dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.


§17

W ośrodku zabronione jest:

Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa)
Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami ośrodka) w pokojach bez zgody Recepcji.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
Chodzenie w butach narciarskich po Ośrodku oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

§18

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA NA TERENIE CAŁEGO OŚRODKA.
W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu Ośrodek nałoży karę w wysokości 500,00PLN (gość zostanie obciążony przy wykwaterowaniu).

§19

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka.

§20


Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez 30 dni, a następnie zniszczone.

§21

Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV.


§22

Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.grandstasinda.pl w drodze indywidualnego zapoznania sie przez Klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW OŚRODKA I OBOWIĄZUJE OD DNIA 22.12.2015 ROKU.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
Regulamin dotyczy ośrodka Grand Stasinda jak również ośrodka Stasinda.


 


REGULAMIN  korzystania z parkingu ośrodka Grand Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej

§ 1


ORGANIZACJA PARKINGU

1.    Parking ośrodka Grand Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej, zwany dalej „parkingiem” składa się z miejsc postojowych, dróg wewnętrznych położonych przy ośrodku Grand Stasinda przy ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

2.    Parking jest niezamykanym i niestrzeżonym miejscem przechowywania pojazdów należących do gości ośrodka Grand Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej, zwanych dalej „Użytkownikami”.

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU


1.    Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.
2.    Korzystanie z parkingu dla Gości Gand Stasindy jest bezpłatne.
3.    Korzystanie z parkingu przez osoby nie będące Gośćmi ośrodka Grand Stasinda jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem. Znajdujący się na parkingu pojazd nie należący do Gościa ośrodka Grand Stasinda może zostać unieruchomiony poprzez założenie blokady koła, która jest usuwana niezwłocznie po uregulowaniu należności za postój.
4.    Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze i ciężarowe może odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu Recepcji ośrodka i uzyskaniu zgody.

5.    Na terenie parkingu zabronione jest:

-   palenie i używanie otwartego ognia;

-   picie alkoholu;
-   palenie tytoniu;
-   przelewanie paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych;
-   parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;

-  magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
-  tankowanie pojazdów;
-  pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
-  parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
-  przebywanie osób nieupoważnionych;
-  naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu;
-  zanieczyszczanie parkingu.

8.    Ośrodek Grand Sasinda jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

9.    W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu ośrodek Grand Stasinda jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika.

§3
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PARKINGU


1.    Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu, stosowania się do poleceń pracowników ośrodka Grand Stasinda. Odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu Drogowego.

2.    Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu na terenie parkingu z dopuszczalną prędkością do 10 km/h.

3.    Użytkownikowi nie wolno na terenie parkingu hotelowego uruchamiać pojazdu ani poruszać się nim na terenie parkingu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4.    Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi samochodu oraz zamknięcia okien.

5.    Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych.

6.    Użytkownik zobowiązany jest do nie pozostawiania w pojeździe przedmiotów nie będących jego wyposażeniem fabrycznym.

7.    Użytkownik zobowiązany jest do nie zaśmiecania parkingu i utrzymania miejsca postojowego w należytym porządku.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

1.    Ośrodek Grand Stasinda nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu z winy Użytkownika bądź osób trzecich albo siły wyższej.

2.    Ośrodek Grand Stasinda nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a)    Rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu;
b)    Kradzież pojazdu z miejsca postojowego;
c)    Szkody żywiołowe lub losowe;
d)    Stłuczki i kolizje;
e)    Szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU

1.    Użytkownik parkingu obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC parkowanego samochodu.
2.    Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

3.    Wszelkie szkody w tym także komunikacyjne powstałe na terenie parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

4.    Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji

Ośrodka Grand Stasinda o danym zdarzeniu, powstałej szkodzie i odpowiedniego jej potwierdzenia. 

Polityka Prywatności

z dnia 25.05.2018

 

W związku z wejściem w życie, od 25 maja 2018r, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych zwanej dalej RODO,  informujemy że:


 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Górski Ośrodek Wczasowy STASINDA z siedzibą Bukowina Tatrzańska 34-530, Karpęciny 5 NIP 736-143-43-73, e-mail: rezerwacja@grandstasinda.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem  pod adresem e-mail rezerwacja@grandstasinda.pl
 3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji sprzedaży towarów i usług na podstawie niezbędności do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, jak również o przekazywaniu informacji o własnych towarach i usługach. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka lub w jego okolicy.


Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/a danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Po wyrażeniu zgody  Pani/a dane przetwarzane są też w postaci plików cookies na naszej stronie internetowej.


 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadzie umowy powierzenia w celu obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi kurierskiej, obsługi prawnej.
 2. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Polityka cookiesPliki cookies („ciasteczka”) to pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Ośrodek jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

1. Dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

2. Przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników.

3.Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.


4. Możliwości podejmowania działań marketngowych.

 

Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Ośrodka (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.


Ośrodek informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami
reklamodawcom.